homewiemotivatiebeschrijving  geschiedeniscontact   
  De laatste jaren zijn er steeds meer jongeren die te kampen hebben met problemen rond depressie, automutilatie en su´cidegedachten.
Cijfers van VVGG geven aan dat er bij 31,4 procent van de jongeren tussen 15 en 24 jaar sprake is van psychische problemen, waarvan 16,1 procent een depressieve stoornis.
Jongeren vormen de hoogste risicogroep wat betreft su´cidepogingen, 15-20procent van de jongeren tussen 15-18jaar hebben al 2 of meer keer gedacht om een einde aan het leven te maken.

Er heerst onwetendheid over het onderwerp. Wij denken dan ook dat preventie in een psycho-educatieve vorm op middelbare schoolleeftijd cruciaal zou kunnen zijn in het voorkomen van dergelijke crisissituaties. Dit door het taboe rond het onderwerp te doorbreken en de drempel te verlagen naar aangepaste zorg.

Enerzijds willen we een platform bieden waarbij de drempel naar spreken over het onderwerp wordt verlaagd, anderzijds willen we jongeren ondersteunen om hun weg te vinden naar eventuele hulpverlening.

Door het project te realiseren in de middelbare scholen zelf gaan we de directe confrontatie met de jongeren aan. Dit lijkt ons de beste weg om jongeren te bereiken.

De toneelvoorstelling is kort maar krachtig, er wordt een heel groot appel gedaan op verbeelding en emoties van het publiek.
Het educatief gedeelte achteraf speelt in op de voorstelling, jongeren gaan reflecteren over wat er gebeurd is met de personages, en hoe dit bij henzelf zou zijn.

Een degelijke voorlichting over het onderwerp wordt gegeven door mensen die ervaring hebben in deze materie: hulpverleners en ervaringsdeskundigen.

Het project en het doel van het project zal onmiddellijk geŰvalueerd worden aan de hand van een evaluatieformulier.
De vorm van het project maar ook de doeltreffendheid rond de voorlichting van de verschillende thema's ( depressie, su´cide en zelfverwonding ) zal bevraagd worden aan de hand van Likertschalen. Dit zal verwerkt worden zodat we effectiviteit kunnen beoordelen en eventueel aanpassen.